Primăria Comunei Predeşti

Primăria Comunei Predeşti

Hotărâri ale consiliului local


Anul 2021 (70 hotărâri)

70/28.12.2021

Se modifică HCL nr.61/2021 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2022

69/28.12.2021

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Anexa 1

68/15.12.2021

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Anexa 1

67/15.12.2021

Se aprobă Regulamentul de eliberare a Acordului și Autorizației de funcționare pentru desfășurarea activităților comerciale pe raza comunei Predești, Anexa 1

66/15.12.2021

Se aprobă neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor de panificație, laptelui și produselor lactate și fructelor sau legumelor, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României

65/25.11.2021

Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între UAT Comuna Predești și Asociația de Dezvoltare și Psihoterapie prin Acțiune Craiova, Anexa 1

64/25.11.2021

Se desemnează domnul Simionescu Costică (administrator public), în calitatea de reprezentant al Consiliului Local Predești, în comisia anti bullying de la nivelul Școlii Gimnaziale Predești

63/25.11.2021

Aprobarea Actului adiționat nr.4 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

62/25.11.2021

Se aprobă cheltuirea sumei de 17.000 lei pentru procurarea de cadouri cu prilejul sărbătorilor de iarnă pentru copii, persoane cu handicap, persoane defavorizate

61/25.11.2021

Se aprobă Impozitele și taxele locale pentru anul 2022, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

60/25.11.2021

Se alege dl. Ganea Gheorghe, președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Predești, pentru ședința ordinară din data de 25.11.2021

59/27.10.2021

Se desemnează domnul consilier local Munteanu Costinel Daniel, reprezentant al Consiliului Local Predești, pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, în calitate de membru, pentru ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale Predești

58/27.10.2021

Se alege dna. Ciucea-Panduru Mihaela Ioana, președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Predești, pentru lunile noiembrie, decembrie 2021 și ianuarie 2022

57/27.10.2021

Se aprobă actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Predești

56/27.10.2021

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Anexa 1

55/27.10.2021

Se aprobă Planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomenele meteorologice în sezonul rece 2021-2022 la nivelul comunei, Anexa 1

54/27.10.2021

Desemnarea reprezentantului Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale Predești

53/13.10.2021

Se aprobă includerea obiectivului de investiții „Reabilitare în vederea creșterii eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei la Școala Gimnazială cu clasele I-VIII în sat Predești, comuna Predești, județul Dolj” în Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice, finanțat prin Administrația Fondului pentru Mediu

52/13.10.2021

Se aprobă Devizul general actualizat conform OG 15/2021 aferent obiectivului de investiții „Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”

51/13.10.2021

Se alege dl. Albăstroiu Nicolae, președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Predești, pentru ședința extraordinară din data de 13.10.2021

50/29.09.2021

Se aprobă devizul general estimativ și cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare străzi și ulițe în sat Predești, comuna Predești, județul Dolj” prin Programul Național „Anghel Saligny”

49/29.09.2021

Se aprobă devizul general estimativ și cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC 77 Predești-Bucicani, comuna Predești, județul Dolj” prin Programul Național „Anghel Saligny”

48/29.09.2021

Se aprobă devizul general estimativ și cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu stație de epurare în sat Predești, comuna Predești, județul Dolj” prin Programul Național „Anghel Saligny”

47/29.09.2021

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021

46/29.09.2021

Se aprobă acordarea susținerii financiare în sumă de 5.714 lei, reprezentând 10% din cheltuielile aferente proiectului de tip after school numit „Pâine și Mâine” pentru copiii din clasele I-IV, anul școlar 2020-2021

45/29.09.2021

Se aprobă actul adițional nr.9 la Contractul de concesiune nr.758/21.03.2011, încheiat între UAT comuna Predești și OMV Petrom S.A.

44/29.09.2021

Modificarea și completarea HCL nr.5/2017 privind acceptarea unei donații teren în suprafață de 992 mp, situat în extravilanul localității Predești, județul Dolj, pentru realizare stație epurare

43/29.09.2021

Se aprobă Planul Urbanistic Zonal și Regulamentul Local de Urbanism pentru introducere teren în intravilan în vederea realizării investiției „Amenajare zonă de agrement cu dotări turistice, iaz piscicol și împrejmuire teren”

42/29.09.2021

Se aprobă acordarea ajutorului financiar în sumă de 2.182 lei de la bugetul local pentru numita Vârlan Ana, cu domiciliul în comuna Predești, județul Dolj, abonat al Serviciului de Alimentare cu Apă Potabilă Predești, în vederea plății contravalorii facturii emisă de operator, ca urmare a pierderilor de apă involuntare și a situației financiare precare

41/09.08.2021

Se aprobă cumpărarea terenului intravilan, în suprafață de 2.651 mp, situat în comuna Predești, pentru realizarea obiectivului de investiții „Construire și dotare creșă copii în sat Predești, comuna Predești, județul Dolj”

40/27.07.2021

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Anexa 1

39/27.07.2021

Se alege dl. Buzatu Marian-Cristian, președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Predești, pentru lunile august, septembrie, octombrie 2021

38/27.07.2021

Se stabilește ca punct fix de preluare a deșeurilor electrice, electronice și a celor voluminoase de la populația de raza comunei, magazia sediului Primăriei comunei Predești

37/27.07.2021

Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții, Anexa 1, Anexa 2

36/29.06.2021

Se aprobă actul adițional nr.5 la Contractul de concesiune nr.758/21.03.2011, încheiat între UAT comuna Predești și OMV Petrom S.A.

35/29.06.2021

Aprobarea de principiu a intenției de concesionare a unei suprafețe de teren în vederea dezvoltării unor capacități de producție de energie regenerabilă

34/29.06.2021

Se aprobă inițierea procedurii privind introducerea în intravilan pentru suprafața de 12.800 mp 5.200 mp categoria de folosință terenuri cu apă și stuf - lacuri de acumulare

33/29.06.2021

Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Actul adițional nr.3 la Contractul nr.370/22.05.2018

32/29.06.2021

Se aprobă obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților economici, cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei, Anexa 1, Anexa 2

31/29.06.2021

Se aprobă instituirea unor facilități fiscale aplicabile obligațiilor bugetare restante la data de 31 martie 2020, constând în anularea obligațiilor de plată accesorii aferente acestora, Anexa 1

30/18.06.2021

Modificarea Art.2 din HCL nr.13/08.03.2021 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul „Dotarea elevilor cu tablete școlare precum și dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line pentru Școala Gimnazială Predești, județul Dolj”

29/19.05.2021

Se aprobă înregistrarea Primăriei comunei Predești în Sistemul Național de Plată online a taxelor și impozitelor

28/19.05.2021

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Anexa 1

27/21.04.2021

Se aprobă „Studiul de oportunitate privind activitatea de administrare a Depozitului de deșeuri Mofleni”

26/21.04.2021

Se aprobă Ștatul de funcții/personal al autorităților publice locale ale comunei Predești, Anexa 1

25/21.04.2021

Se alege dl. Burtescu Gheorghe, președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Predești, pentru lunile mai, iunie, iulie 2021

24/21.04.2021

Se aprobă Regulamentul privind stabilirea domeniilor și locurilor pentru prestarea activității/muncii neremunerate în folosul comunității, stabilită de către instanța de judecată, Anexa 1

23/21.04.2021

Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții al SC SERVICIUL DE APĂ POTABILĂ PREDEȘTI SRL, Anexa 1, Anexa 2

22/21.04.2021

Se aprobă prețul de furnizare al apei potabile, practicat de SC SERVICIUL DE APĂ POTABILĂ PREDEȘTI SRL

21/21.04.2021

Se aprobă principalii indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli al SC SERVICIUL DE APĂ POTABILĂ PREDEȘTI SRL

20/21.04.2021

Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local al UAT Predești, rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2020, Anexa 1

19/21.04.2021

Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021, Anexa 1

18/24.03.2021

Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, pe bază de protocol, a amplasamentului în vederea și pe perioada realizării a obiectivului de investiții „Construire și dotare dispensar uman în sat Predești, comuna Predești, județul Dolj”

17/24.03.2021

Se avizează amplasamentul investiției „Amenajare zonă de agrement cu dotări turistice, iaz piscicol și împrejmuire teren”

16/24.03.2021

Se aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2020

15/24.03.2021

Se aprobă inventarul elementelor de natura activelor, debitelor și capitalurilor proprii la 31.12.2020 al UAT comuna Predești

14/24.03.2021

Se aprobă Strategia de dezvoltare durabilă a comunei Predești, județul Dolj, pentru perioada 2021-2027

13/08.03.2021

Se aprobă proiectul „Dotarea elevilor cu tablete școlare precum și dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line pentru Școala Gimnazială Predești, județul Dolj”, Anexa 1

12/02.03.2021

Se ia act de demisia domnului Trașcă Ionuț Daniel din funcția de administrator al SC SERVICIUL APĂ POTABILĂ PREDEȘTI SRL. Se numește în funcția de administrator domnul Dima Florian Răzvan, Anexa 1

11/19.02.2021

Se aprobă întocmirea Studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Predești, județul Dolj”

10/19.02.2021

Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții (CNI), a amplasamentului străzi și ulițe, în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare străzi și ulițe în sat Predești, județul Dolj”

9/19.02.2021

Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții (CNI), a amplasamentului teren DC77, comuna Predești, și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Modernizare DC77 Predești - Predeștii Mici - Bucicani, comuna Predești, județul Dolj”

8/19.02.2021

Se ia act de demisia domnului Popescu Dragoș Ioan din funcția de administrator al SC SERVCIUL DE APĂ POTABILĂ PREDEȘTI SRL. Se numește în funcția de administrator domnul Trașcă Ionuț Daniel

7/19.02.2021

Se alege domnul Burtescu Gheorghe, președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Predești, pentru ședința ordinară din data de 19.02.2021

6/03.02.2021

Se aprobă organizarea rețelei școlare pentru anul 2021-2022, la nivelul comunei Predești, județul Dolj

5/03.02.2021

Se ia act de demisia domnului Popescu Dragoș Ioan din funcția de administrator al SC SERVCIUL DE APĂ POTABILĂ PREDEȘTI SRL. Se numește în funcția de administrator domnul Manea George Dorin

4/27.01.2021

Se aprobă Actul adițional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018, privind serviciul de salubrizare care operează pe raza comunei Predești, județul Dolj

3/27.01.2021

Se mandatează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor ECODOLJ să aprobe în Adunarea Generală Actul adițional nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018

2/27.01.2021

Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de ajutor social conform prevederilor Legii nr.416/2001

1/27.01.2021

Se alege dl. Burtescu Alexandru Marius președinte de ședință al Consiliului Local Predești, pentru lunile februarie, martie și aprilie 2021

Anul 2020 (43 hotărâri)

44/11.12.2020

Se acceptă oferta de donație a domnului Mitrache Marius pentru terenul situat în comuna Predești, sat Predești, T202, P1513, în suprafață de 2520 mp, identificat cu numărul cadastral 69/28/6, cu destinație drum de acces

43/11.12.2020

Se desemnează reprezentantul Consiliului local Predești în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Predești

42/11.12.2020

Se aprobă acordarea de cadouri cu prilejul sărbătorilor de iarnă

41/11.12.2020

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Anexa 1

40/11.12.2020

Se aprobă Impozitele și taxele locale pentru anul 2021, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

39/11.12.2020

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Predești, Anexa 1

38/09.11.2020

Se alege viceprimar al comunei Predești, județul Dolj, domnul consilier local Munteanu Costinel Daniel din partea Partidului Național Liberal

37/09.11.2020

Alegerea membrilor în comisiile de specialitate ale consiliului local

36/09.11.2020

Se alege președinte de ședință al Consiliului Local al comunei Predești, în persoana domnului Albăstroiu Nicolae

35/14.10.2020

Modificarea Organigramei și Ștatul de funcții/personal, Anexa 1, Anexa 2

34/14.10.2020

Se aprobă lista cuprinzând străzile din satul Predești pe care vor fi executate lucrări de întreținere ce însumează o lungime de 2412 mp și o suprafață de 9648 mp, Anexa 1

33/14.10.2020

Se aprobă proiectul „Dotarea elevilor cu tablete școlare precum și dotarea cadrelor didactice cu echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediu on-line pentru Școala Gimnazială Predești, județul Dolj”, Anexa 1

32/17.09.2020

Modificarea și completarea Actului constitutiv al Societății comerciale „Serviciul apă potabilă Predești” SRL

31/17.09.2020

Se aprobă încheierea unui protocol de colaborare cu Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, Anexa 1

30/17.09.2020

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Anexa 1

29/28.08.2020

Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru investiția „Modernizare Străzi și Ulițe în sat Predești, comuna Predești, județul Dolj”

28/28.08.2020

Predarea amplasamentului - teren destinat construcției pe perioada realizării investiției pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, pentru investiția „Modernizare DC77 Predești - Predeștii Mici - Bucicani, comuna Predești, județul Dolj”

27/28.08.2020

Predarea amplasamentului - teren destinat construcției pe perioada realizării investiției pe bază de protocol, liber de orice sarcini, către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții, pentru investiția „Modernizare străzi și ulițe în sat Predești, comuna Predești, județul Dolj”

26/28.08.2020

Împuternicirea dlui Hâncă Dumitru - Administrator Serviciul apă potabilă Predești SRL, de reprezentare în relația cu ING Bank, cu drept de semnătură

25/28.08.2020

Aprobarea constituirii „Asociației GAZ NV Dolj”

24/28.08.2020

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Anexa 1

23/15.07.2020

Aprobarea Actului adiționat nr.2 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente

22/15.07.2020

Aprobarea Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă, Anexa 1

21/15.07.2020

Aprobarea Contractului de delegare al serviciului de alimentare cu apă potabilă Predești

20/15.07.2020

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Anexa 1

19/24.06.2020

Se anulează obligațiile de plată accesorii la obligațiile bugetare principale, datorate la 24.06.2020, de către SC AGROMEC SA Predești

18/24.06.2020

Se aprobă Caietul de sarcini al Serviciului de apă potabilă Predești

17/24.06.2020

Se aprobă asocierea comunei Predești în cadrul „Asociației pentru dezvoltare rurală S-V Oltenia”

16/24.06.2020

Se aprobă Regulamentul Serviciului de apă potabilă Predești

15/24.06.2020

Se însușește Raportul de audit al Curții de conturi Dolj, precum și măsurile dispuse prin Decizia nr.55/09.06.2020

14/29.04.2020

Modificarea și completarea HCL nr.7/2020 privind aprobarea Actului constitutiv al societății comerciale „Serviciul de apă potabilă Predești”, Anexa 1

13/29.04.2020

Aprobarea structurii organizatorice a funcțiilor publice locale, a organigramei de relații și Ștatul de funcții, Anexa 1, Anexa 2

12/29.04.2020

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020, Anexa 1

11/17.03.2020

Se aprobă inventarul patrimoniului UAT comuna Predești la 31.12.2019

10/24.02.2020

Aprobarea unor măsuri în vederea colectării taxei de salubrizare pentru anul 2019

9/24.02.2020

Se aprobă acordarea a 14 burse școlare de merit pentru rezultatele obținute la învățătură în semestrul I al anului școlar 2019-2020, Anexa 1

8/24.02.2020

Se aprobă utilizarea excedentului Bugetului local al UAT Predești, Anexa 1

6/13.02.2020

Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

5/16.01.2020

Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor de panificație, laptelui și produselor lactate și fructelor sau legumelor, precum și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României

4/16.01.2020

Aprobarea Planului de acțiuni/activități ce se vor executa în anul 2020 de către beneficiarii Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, Anexa 1

3/16.01.2020

Se aprobă modalitatea de gestiune a serviciului public comunitar de alimentare cu apă

2/16.01.2020

Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local și Primăriei comunei Predești, începând cu data de 01.01.2020, Anexa 1

1/16.01.2020

Se validează Dispoziția primarului nr.209/23.12.2019 și Dispoziția nr.210/30.12.2019 privind majorarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Anul 2019 (43 hotărâri)

55/19.12.2019

Se aprobă Taxele și impozitele locale pentru anul 2020, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

54/19.12.2019

Aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare

53/19.12.2019

Aprobarea Actului adiționat nr.1 la Contractul nr.370/22.05.2018 - „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea”

51/17.12.2019

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019, Anexa 1

49/19.11.2019

Aprobarea acordului privind stabilirea frecvenței de colectare a deșeurilor reziduale și infrastructura pentru deșeurile reciclabile - anul 2020

48/28.10.2019

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Predești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Predești în anul școlar 2019-2020

47/28.10.2019

Atribuirea denumirii străzii „Aerodromului”

46/28.10.2019

Se aprobă înființarea „Serviciului voluntar pentru Situații de urgență” - Serviciu voluntar de tip V1, Anexa 1, Anexa 2

45/28.10.2019

Aprobarea participării comunei Predești la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară TERRANOVA GAZ

44/28.10.2019

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019, Anexa 1

43/30.09.2019

Aprobarea Structurii organizatorice a funcțiilor publice locale, a Organigramei de relații și Ștatul de funcții ale autorităților publice locale ale comunei Predești, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

42/30.09.2019

Aprobarea documentelor necesare demarării și derulării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Dolj”

40/30.09.2019

Se aprobă Planul de măsuri pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice în sezonul rece 2019-2020

39/30.09.2019

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019, Anexa 1

38/13.09.2019

Se aprobă finanțarea proiectului „Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”

37/13.09.2019

Se aprobă lista de priorități pentru executarea lucrărilor de întreținere drumuri în limita prevederilor bugetare

36/13.09.2019

Selectarea firmelor ce pot executa lucrări de racorduri/branșamente la rețeaua publică de alimentare cu apă în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj

35/31.07.2019

Se aprobă modificarea anexei la HCL nr.3/2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu al consiliului și primăriei comunei Predești precum și alte drepturi începând cu data de 01.01.2019

34/31.07.2019

Se aprobă utilizarea materialelor rezultate în urma lucrărilor de decopertare a drumurilor ce fac obiectul investiției „Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”, pentru întreținerea unor străzi și drumuri care nu sunt cuprinse în programul de asfaltare

33/31.07.2019

Revocarea HCL nr.19/28.03.2019 privind arendarea prin licitație publică a suprafeței de 13.05 ha teren arabil

32/31.07.2019

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, Anexa 1

31/21.06.2019

Reactualizarea Comitetului Comunitar Consultativ

30/21.06.2019

Admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții „Sediu Primărie comuna Predești, județul Dolj”

28/28.05.2019

Aprobarea unor măsuri pentru asigurarea necesarului de bunuri care se rechiziționează de la UAT comuna Predești, județul Dolj, conform Planului de rechiziții de bunuri și prestări de servicii în interes public al județului Dolj pe anul 2019

26/28.05.2019

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, Anexa 1

25/25.04.2019

Modificarea art.5 al HCL nr.19/29.05.2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții „CNI SA” a amplasamentului imobil teren intravilan și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural sat Predești, comuna Predești, județul Dolj”

24/25.04.2019

Se aprobă documentația S.F. și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare cămin cultural sat Predești, comuna Predești, județul Dolj”, Anexa 1

23/25.04.2019

Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

22/25.04.2019

Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la data de 31.12.2018

21/28.03.2019

Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat privind implementarea programului „Siguranță prin educație pentru nutriție și sănătate” (SENS), inițiat de Organizația Salvați Copiii, Dolj, Anexa 1

20/28.03.2019

Se aprobă organizarea rețelei școlare la nivelul comunei Predești, începând cu data de 01.09.2019

19/28.03.2019

Se aprobă arendarea prin licitație publică, pe o perioadă de 5 ani, a suprafeței de teren, proprietate privată a comunei Predești, în suprafață de 14.05 ha teren arabil, situat în tarlaua 134, parcela 1029

18/28.03.2019

Se modifică anexa HCL nr.3/25.01.2019

17/28.03.2019

Se validează mandatul de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Predești, domnul Bivolan Dumitru

16/28.03.2019

Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Gîdea Florin, ca urmare a demisiei acestuia în data de 11.03.2019, și se declară vacant postul de consilier local din cadrul Consiliului Local Predești

15/28.02.2019

Se împuternicește dl. Șerban Florian - primar, pentru a reprezenta comuna Predești în fața biroului notarial competent, în vederea încheierii unei tranzacții, prin care să se individualizeze în mod corect loturile primite în exclusivitate prin Sentința Civilă nr.6199 din 27.04.2006, pronunțată în dosarul 7915/215/2006, a judecătoriei Craiova

14/28.02.2019

Se aprobă Devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția „Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

13/28.02.2019

Se aprobă modificarea HCL nr.5/2015, privind aprobarea Inventarului domeniului public - reactualizat al comunei Predești

12/28.02.2019

Se aprobă admiterea recepției la terminarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții „Modernizare strada Teilor, tronsonul de la km 2+495 la km 3+405, comuna Predești, județul Dolj”

11/28.02.2019

Se împuternicește reprezentatul comunei Predești, dl.Șerban Florian - primar, să susțină și să voteze în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Oltenia

6/31.01.2019

Se aprobă Organigrama și Ștatul de funcții ale Aparatului de specialitate al primarului comunei Predești și Serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, Anexa 1, Anexa 2

2/21.01.2019

Se aprobă Devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici pentru investiția „Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”, finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

1/09.01.2019

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local pe anul 2018 a deficitului Secțiunii de dezvoltare

Anul 2018 (45 hotărâri)

47/27.12.2018

Însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului aparținând domeniului privat al comunei - teren situat în T17, P184/3, P184/4, P184/5, nr. cadastral 31948

46/27.12.2018

Se aprobă Studiul de fezabilitate pentru investiția „Modernizare DC77 Predești - Predeștii mici - Bucicani, comuna Predești, județul Dolj”

45/27.12.2018

Impozitele și taxele locale pentru anul 2019, Anexa 1

44/17.12.2018

Se aprobă acordarea unui ajutor bănesc în sumă totală de 4.500 lei familiei Cîmpeanu, reprezentată de Cîmpeanu Gheorghe din comuna Predești, sat Predești, str. Crizantemelor, nr.42, pentru procurare alimente și lemne de foc

43/17.12.2018

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, Anexa 1

42/22.11.2018

Se aprobă Planul de activități cultural-educative desfășurate în luna decembrie 2018 în cadrul acțiunii „Centenar 2018”, Anexa 1

41/22.11.2018

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Compartimentului Asistență Socială, Anexa 1

40/22.11.2018

Modificarea Organigramei și Ștatului de funcții/personal ale aparatului de specialitate al primarului comunei Predești, Anexa 1

39/22.11.2018

Aprobarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate în favoarea UAT Predești, județul Dolj - domeniul privat al unor drumuri de exploatare situate în extravilanul localității

38/22.11.2018

Aprobarea înscrierii provizorii a dreptului de proprietate în favoarea UAT Predești, județul Dolj - domeniul privat al unor terenuri situate în extravilanul localității, Anexa 1, Anexa 2

37/22.11.2018

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018, Anexa 1

35/31.10.2018

Se aprobă Planul de Urbanism General (PUG) și Regulamentul local de urbanism (RLU) al comunei Predești

34/31.10.2018

Se aprobă Planul de măsuri pentru preîntâmpinarea unor evenimente generate de condițiile meteo în sezonul rece 2018-2019, Anexa 1

33/31.10.2018

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018

32/27.09.2018

Se aprobă valoarea de investiție pentru proiectul „Modernizare strada Teilor - tronsonul de la km 2+495 la km 3+405, satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”

31/27.09.2018

Aprobarea prelungirii Drumului comunal 77 (DC77) în vederea realizării legăturii rutiere a satului Bucicani cu celelalte sate componente ale localității

30/27.09.2018

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018

29/27.09.2018

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Predești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Predești în anul școlar 2018-2019

28/13.07.2018

Se aprobă Regulamentul privind evidența vehiculelor nesupuse înmatriculării, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 5, Anexa 6

27/13.07.2018

Modificarea HCL nr.20/2018 privind modificarea/completarea Contractului de concesiune nr.681/24.03.2011 având ca părți UAT comuna Predești și SC OMV Petrom SA Zona de producție II Oltenia

26/13.07.2018

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018

25/13.07.2018

Se revocă HCL nr.10/2018 privind acordarea unui ajutor financiar Parohiei Predești pentru construire Casă Parohială și Oficiu Parohial

24/28.06.2018

Aprobarea contractelor-cadru accesorii Contractului „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și a tarifelor aferente

23/28.06.2018

Se aprobă „Regulamentul privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare în comuna Predești, județul Dolj”, Anexa 1

22/28.06.2018

Modificarea/completarea Contractului de concesiune nr.681/24.03.2011 având ca părți UAT comuna Predești și SC OMV Petrom SA Zona de producție II Oltenia

21/28.06.2018

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018

20/29.05.2018

Modificarea/completarea Contractului de concesiune nr.681/24.03.2011 având ca părți UAT comuna Predești și SC OMV Petrom SA Zona de producție II Oltenia

19/29.05.2018

Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin CNI S.A. a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Căminului cultural sat Predești, comuna Predești, județul Dolj”

18/29.05.2018

Revocarea HCL nr.15/27.04.2017, privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin CNI a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere și modernizare cămin cultural în comuna Predești, județul Dolj”

17/29.05.2018

Aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și dotarea Căminului cultural, sat Predești, comuna Predești, județul Dolj”, Anexa 1, Anexa 2

16/04.05.2018

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2018

15/12.04.2018

Aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019

13/12.04.2018

Se aprobă cheltuirea sumei de 20 mii lei evidențiată în BVC 2018 la capitolul „Disponibil buget local implementare schemă FEGA”

12/29.03.2018

Aprobarea realizării obiectivului de investiții „Construire sediu de primărie comuna Predești, județul Dolj”, Anexa 1

11/29.03.2018

Se aprobă Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj și operarea stației de sortare și transfer Goicea

10/29.03.2018

Se acordă Parohiei Predești un sprijin financiar în sumă de 80 mii lei pentru construire Casă Parohială și Oficiu Parohial

7/27.02.2018

Se aprobă accesare Programului Național de Dezvoltare Locală pentru investiția „Extindere și reabilitare Cămin cultural în comuna Predești, județul Dolj” și întocmirea studiului de fezabilitate

9/23.02.2018

Se aprobă începerea procedurii privind realizarea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Construire sediu primărie comuna Predești, județul Dolj”

8/23.02.2018

Se aprobă Devizul general actualizat pentru lucrările și serviciile decontate cu TVA 19% în anul 2017 și Devizul general actualizat pentru lucrările și serviciile rest de decontat cu TVA 19% în anul 2018 și indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Alimentare cu apă în comuna Predești, județul Dolj, L=15900ml”, Anexa 1, Anexa 2

6/06.02.2018

Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

5/31.01.2018

Modificarea HCL nr.3/09.01.2018 privind acoperirea golului de casă în vederea asigurării plăților drepturilor salariale pe luna decembrie 2017

4/31.01.2018

Modificarea HCL nr.2/09.01.2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local după încheierea exercițiului bugetar al anului 2017

3/09.01.2018

Acoperirea golului de casă în vederea asigurării plăților drepturilor salariale pe luna decembrie 2017

2/09.01.2018

Aprobarea utilizării excedentului bugetului local după încheierea exercițiului bugetar al anului 2017

1/05.01.2018

Se aprobă Impozitele și taxele locale pentru anul 2018

Anul 2017 (36 hotărâri)

43/28.12.2017

Stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului propriu începând cu data de 01.01.2018

42/19.12.2017

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

40/12.12.2017

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

41/08.12.2017

Aprobarea obiectivului de investiții „Lucrări de extindere și reabilitare rețea de iluminat public în comuna Predești, județul Dolj”

38/29.11.2017

Se aprobă cheltuirea sumei de 14 mii lei pentru procurarea de cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă pentru copii și persoane cu handicap

37/29.11.2017

Se aprobă reorganizarea postului de referent, clasa III, grad profesional superior, funcție publică de execuție IdPost 36308 în cadrul Compartimentului contabilitate, salarizare, resurse umane

36/30.10.2017

Se aprobă Planul de măsuri pentru preîntâmpinarea unor evenimente generate de condițiile meteo în sezonul rece 2017-2018, Anexa 1

35/30.10.2017

Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare strada Teilor - tronsonul de la km 2+495 la km 3+405, în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”, Anexa 1

34/30.10.2017

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

33/28.09.2017

Modificarea HCL nr.28/2017 privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

32/28.09.2017

Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Predești în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Predești, în anul școlar 2017-2018

31/28.09.2017

Se aprobă Regulamentul Local de implicare a publicului în revizuirea Planului de Urbanism General (PUG) și Regulamentul Local de Urbanism (RLU), Anexa 1

30/28.09.2017

Aprobarea documentelor necesare demarării și derulării procedurii de licitație publică în vederea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”

29/28.09.2017

Se constituie „Grupul de lucru în vederea elaborării amenajamentului pastoral UAT Predești, Dolj”

28/31.08.2017

Rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2017

25/31.07.2017

Se aprobă salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” care își desfășoară activitatea în cadrul Primăriei Comunei Predești, Anexa 1

24/06.07.2017

Se acceptă oferta de donație și includerea în domeniul privat a suprafeței de teren de 459 mp, situat în tarlaua 138, parcela 3, CF nr.31581

22/30.06.2017

Aprobarea planului de pregătire/perfecționare aleși locali în anul 2017

21/30.06.2017

Instituirea taxei pentru eliberarea la cererea cetățenilor de copii de pe referatul de admitere, plan de amplasament și tabel parcelar

20/30.06.2017

Se aprobă încheierea unei convenții cu Distribuție Energie Oltenia SA, Anexa 1

18/31.05.2017

Se aprobă „Lista de priorități privind executarea de lucrări de asfaltare străzi și ulițe în anul 2017”, Anexa 1

16/10.05.2017

Se aprobă utilizarea în anul 2017 a excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2016

15/27.04.2017

Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene prin CNI a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Extindere și modernizare cămin cultural în comuna Predești, județul Dolj”

14/31.03.2017

Se aprobă Bugetul local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, Anexa 1

13/08.03.2017

Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de extindere și reabilitare rețea de iluminat public în comuna Predești, județul Dolj”

12/08.03.2017

Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea de canalizare și stație de epurare biologică în comuna Predești, județul Dolj”

11/08.03.2017

Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Extindere și reabilitare Sediu de primărie în comuna Predești, județul Dolj”

10/08.03.2017

Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Asfaltare străzi în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”

9/27.02.2017

Se aprobă accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală și întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Lucrări de extindere și realizare rețea de iluminat public în comuna Predești, județul Dolj”

8/27.02.2017

Se aprobă accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală și întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Extindere și reabilitare Cămin cultural în comuna Predești, județul Dolj”

7/27.02.2017

Se aprobă accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală și întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Înființare rețea canalizare și stație de epurare biologică în comuna Predești, județul Dolj”, Anexa 1

6/27.02.2017

Se aprobă accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală și întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Extindere și reabilitare Sediu de primărie în comuna Predești, județul Dolj”

5/27.02.2017

Se aprobă accesarea Programului Național de Dezvoltare Locală și întocmirea Studiului de fezabilitate pentru investiția „Asfaltare străzi și ulițe în satul Predești, comuna Predești, județul Dolj”

4/16.02.2017

Se aprobă Studiul de fezabilitate și Indicatorii tehnico-economici pentru investiția „Modernizare drum comunal DC77 Predești - Predeștii mici - Cârstovani, comuna Predești, județul Dolj”, Anexa 1

3/16.02.2017

Aprobarea Studiului de fezabilitate și a Indicatorilor tehnico-economici pentru investiția „Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Predești, județul Dolj”, Anexa 1

2/30.01.2017

Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Alimentare cu apă în comuna Predești, sat Predești, județul Dolj”, Anexa 1

Anul 2016 (7 hotărâri)

16/05.09.2016

Se aprobă planul de măsuri în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor (inclusiv starea de salubrizare a localităţii şi căilor de comunicaţii), Anexa 1

5/08.02.2016

Se aprobă contul de închidere a exerciţiului bugetar pe anul 2015 şi modul de utilizare a rezervei bugetare în anul 2016

4/01.02.2016

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3

3/28.01.2016

Se împuterniceşte Dl. Şerban Florian, primar al comunei Predeşti, să voteze în numele şi pe seama Consiliului Local Predeşti, hotărârile A.G.A. A.D.I. Oltenia

2/28.01.2016

Se aprobă Planul de măsuri privind acordarea unor ajutoare de urgenţă sub formă de alimente şi lemne de foc, unor persoane expuse riscului din cauza condiţiilor meteo, Anexa 1

2/18.01.2016

Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizaţi reprezentând noua valoare a investiţiei "Alimentare cu apă în comuna Predeşti, sat Predeşti, judeţul Dolj"

1/08.01.2016

Se aprobă acoperirea deficitului pentru secţiunea de dezvoltare înregistrat la finele exerciţiului bugetar 2015

Anul 2014 (21 hotărâri)

21/31.07.2014

Se mandatează reprezentantul comunei Predeşti în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor "ECO DOLJ"

20/31.07.2014

Se aprobă Planul de analiză şi de acoperire a tipurilor de riscuri ale comunei Predeşti pe anul 2014

19/31.07.2014

Se aprobă Raportul primarului privind utilizarea fundurilor obţinute de la APIA în anul 2013

18/31.07.2014

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

17/30.06.2014

Se aprobă documentaţia - Deviz tehnic pentru lucrări de reparaţii la fântâna publică Bucicani

16/30.06.2014

Se aprobă documentaţia - Deviz tehnic pentru executarea unei construcţii uşoare tip "foişor"

15/30.06.2014

Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

14/29.05.2014

Se aprobă realizarea rigolelor pentru preluarea apelor pluviare pe strada Gladiolelor din satul Predeşti

13/29.05.2014

Se aprobă Planul de lucrări pentru întreţinerea suprafeţelor de teren ce aparţin domeniului privat al localităţii şi sunt utilizate ca păşune în anul 2014

12/29.05.2014

Se modifică contractul de concesiune nr.928/2009 având concesionar SC MASIM FLY SRL

11/30.04.2014

Se aprobă întocmirea cererii unice de plată pe suprafaţă 2014, pentru suprafaţa de teren de 146,61 ha, ce aparţine domeniului privat al comunei

10/30.04.2014

Se aprobă contul anual de execuţie şi modul de utilizare a rezervei bugetare

9/31.03.2014

Se aprobă programul remedial pentru elevii clasei a VIII-a de la Şcoala Gimnazială Predeşti

8/31.03.2014

Se anulează procesele verbale de predare-primire teren în vederea punerii în executare a hotărârii judecătoreşti nr.15378/1996 a judecătoriei Craiova

7/31.03.2014

Se scuteşte SC COJOCARU IMPEX SNC de la plata redevenţei pentru terenul concesionat în tarlaua 17 din intravilanul satului Predeşti pe perioada anilor 2010-2013

6/28.02.2014

Se acordă doamnei Andrei Ionela Costinela din comuna Predeşti, un ajutor bănesc de urgenţă pentru procurarea de medicamente şi asigurarea cheltuielilor necesare sănătăţii minorei Andrei Viorela Rebeca

5/28.02.2014

Se aprobă Organigrama şi Ştatul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, Anexa 1, Anexa 2

4/07.02.2014

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Predeşti pe anul 2014, Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3, Anexa 4

3/31.01.2014

Se aprobă acordarea unui ajutor de înmormântare pentru Săceanu Alexandrina

2/31.01.2014

Se aprobă înregistrarea în domeniul public a drumurilor de exploatare (vicinale) aflate pe teritoriul comunei Predeşti, Anexa 1

1/31.01.2014

Se aprobă modificarea contractului de asociere privind modul de implementare a proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Dolj"

Anul 2012 (13 hotărâri)

6/25.06.2012

Se stabilesc comisiile de specialitate pe domenii de activitate

5/25.06.2012

Se alege în funcţia de viceprimar al comunei Predeşti, doamna Sărăcin Maria

4/25.06.2012

Se alege ca preşedinte de ședință a Consiliului Local al comunei Predeşti, domnul Puicin Marin

3/25.06.2012

Se declară legal constituit Consiliul Local al comunei Predeşti

2/25.06.2012

Se validează alegerea în funcţia de consilieri în consiliul local al comunei Predeşti

1/25.06.2012

Se alege comisia pentru validarea mandatelor consilierilor locali

7/27.02.2012

Se aprobă donaţia de carte din partea Bibliotecii judeţene Dolj "Alexandru şi Aristia Aman"

6/27.02.2012

Se aprobă Bugetul local de venituri şi cheltuieli al comunei Predeşti pe anul 2012, Anexa 1, Anexa 2

5/27.02.2012

Se aprobă contul anual de execuţie

4/27.02.2012

Se aprobă organizarea reţelei şcolare în comuna Predeşti

3/31.01.2012

Se modifică art.1 din HCL nr.41/2011 privind aprobarea extinderii spaţiului de locuit închiriat de dl. Andrei Florin în imobilul sediu fost CAP Predeşti

2/31.01.2012

Se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de dezvoltare în anul 2011 în sumă de 78.000 lei

1/31.01.2012

Se revocă HCL nr.34/2011 privind aprobarea devizului de lucrări ce trebuie executate la imobilul în care locuiesc familiile Bălşa şi Juravle din Predeşti

Anul 2011 (10 hotărâri)

11/09.02.2011

Se aprobă criteriile privind determinarea veniturilor provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii, Anexa 1, Anexa 2

9/09.02.2011

Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Predeşti pe anul 2011, Anexa 1, Anexa 2

8/09.02.2011

Nu se reziliază contractele de concesiune teren cu SC Embilian SRL şi SC Cojocaru Impex SNC

7/09.02.2011

Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii aparatului de specialitate al primarului comunei Predeşti, Anexa 1, Anexa 2

6/09.02.2011

Se aprobă contul de execuţie al bugetului local pe anul 2010

5/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Alimentare cu apă în comuna Predeşti"

4/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Reţea de canalizare menajeră şi staţie epurare a apelor uzuale în comuna Predeşti"

3/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Construcţie Grădiniţă cu trei săli de clasă în comuna Predeşti"

2/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Modernizare şi reabilitare drumuri comunale în comuna Predeşti - 13,700 km"

1/18.01.2011

Se aprobă depunerea proiectului "Modernizare şi reabilitare drumuri comunale în comuna Predeşti - 6,621 km"

Informatii contact

Comuna Predeşti, Judeţul Dolj
Telefon: 0251/454.002
Fax: 0251/454.002
contact@primariapredesti.ro

Meteo

Predeşti
Coordonate: 44.35,23.6
Temperatură: -1.04°C
Vânt: 3.78 Km/h
Umiditate: 68%
cer acoperit de nori

Răsărit: 07:52, Apus: 17:21
23.01.2022 19:58:27

Curs valutar BNR

EUR Euro 4.9449
USD Dolarul american 4.3614
CHF Francul elveţian 4.7821
GBP Lira sterlină 5.9178
XAU Gramul de aur 257.2300

Copyright © Primăria Comunei Predeşti

TRUST COMPUTERS

Valid XHTML 1.0 Transitional